Υπηρεσίες Συμβούλων

Ανεξάρτητα από το μέγεθος του οργανισμού σας ή την πολυπλοκότητα του έργου γεωπληροφορικής που σας απασχολεί, η Terra, με 25 χρόνια παρουσίας στον χώρο και άνω των 260 υλοποιημένων έργων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μπορεί να αποτελέσει τον πολύτιμο σύμμαχό σας στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των αναγκών σας.

Η Terra παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κάθε φάση του έργου από μηχανικούς με μεγάλη εμπειρία και πιστοποιημένη τεχνογνωσία:

  • διοίκηση & διαχείριση του έργου (project management)
  • σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου (planning & implementation)
  • υποστήριξη του έργου (maintenance & support)

Κάθε φάση αποτελείται από διακριτές αλλά διασυνδεδεμένες εργασίες οι οποίες δένουν αρμονικά μεταξύ τους για την παραγωγή του βέλτιστου αποτελέσματος:

  • Διοίκηση & Διαχείριση του Έργου (project management): σε αυτή τη φάση καταγράφεται ο αντικειμενικός σκοπός του έργου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, υπολογίζεται το κόστος του έργου, προσδιορίζονται η διασφάλιση της ποιότητας και τρόπος ποιοτικού ελέγχου, αποφασίζονται οι ανθρώπινοι πόροι και αξιολογούνται οι ενδεχόμενοι επιμέρους κίνδυνοι που μπορεί να καθυστερήσουν την παράδοση του έργου ή να έχουν επίπτωση στην ποιότητά του
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Έργου (planning & implementation): τεχνική περιγραφή του σκοπού του έργου, και προσδιορισμός των γεωγραφικών δεδομένων (βλ. Προϊόντα & Υπηρεσίες > Γεωγραφικά Δεδομένα) και της GIS πλατφόρμας (GIS Managed Cloud Services), σχεδιασμός λεπτομερειακών workflows του συστήματος, αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα (Systems Integration), σχεδιασμός της γεωγραφικής βάσης (Geodatabase Design), της υποδομής και του λογισμικού (Υπηρεσίες Γεωεπεξεργασίας & Terra GIS API) και των εφαρμογών (Ανάπτυξη Εφαρμογών) . Υλοποίηση του έργου.
  • Συντήρηση και Υποστήριξη του Έργου (maintenance & support): η συνεχής συντήρηση και υποστήριξη του έργου είναι κρίσιμοι παράγοντες για την εξασφάλιση της επιτυχούς λειτουργίας του και της απρόσκοπτης χρήσης του. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν από την δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και υποστήριξης και help desk (γραφείου υποστήριξης), αναβαθμίσεις των λογισμικών αλλά και της υλικής υποδομής, παραμετροποιήσεις του συστήματος, bug-fixes έως και μελέτες και υλοποίηση επεκτάσεων ώστε να καλύψουν νέες ανάγκες εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη επιτυχία και βοηθώντας την μετάβαση της πνευματικής και φυσικής ιδιοκτησίας του συστήματος στον πελάτη.