Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα πιο σημαντικά έργα της Terra κατηγοριοποιημένα με βάση την υπηρεσία γεωπληροφορικής που προσφέρουν. Κάποια από τα έργα μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Προς χάριν της ευκολίας της ανάγνωσης έχουν αναρτηθεί μία μόνο φορά στην θέση της κατηγορίας που έχουν την μεγαλύτερη εφαρμογή.

Ο πίνακας αυτός των έργων εστιάζει στην ιδιομορφία και τα χαρακτηριστικά του έργου και όχι απαραίτητα στο μεγεθός του. Κάποια έργα αναφέρονται λόγω της σημασίας του πελάτη, κάποια άλλα λόγω του μεγέθους τους για να αναδείξουν την ικανότητα της εταιρείας στην ανάληψη και υλοποίηση μεγάλων και πολύπλοκων έργων γεωπληροφορικής και τέλος κάποια άλλα λόγω της ιδιαιτερότητας της γεωγραφικής υπηρεσίας που προσφέρουν.

Σύμβαση Υπεργολαβίας: Εφαρμογές ηλεκτρονκής διακυβέρνησης (ΗΔ) και διαχείρησης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας (ΔΕΑΠ) – 2016
Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας – 2015
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογής για το έργο: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ – 2015
Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης – 2015
Υπηρεσίες Λογισμικού GIS και Γεωπληροφορικής, Κωδικοποιήση Migration Δεδομένων, Τοπογραφικές εργασίες, Ετήσια Συντήρηση Λογισμικών και Συστήματος GIS – 2015
Δημιουργία Χωρικής Βάσης Πολεοδομικών Δεδομένων – 2014
Αναβάθμιση εφαρμογής Radio Management System – 2014 – 2017
Ενοποίηση των βάσεων του τεχνικού τμήματος (Radio, Transmission, Κατασκευαστικό) και ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρησης δεδομένων και παραγωγής αναφορών από τα συστήματα σχεδιασμού του δικτύου – 2013
Υπηρεσίες Υποστήριξης συστήματος Trouble Ticket – 2013 – 2017
Διαχείριση των alarms του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας της WIND Hellas σε WebGIS εφαρμογή – 2012
Προμήθεια ειδικών μηχανογραφικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών – 2010
Προμήθεια γεωγραφικής βάσης αστικών περιοχών για όλη τη χώρα – 2004
Παραγωγή ψηφιακών Χαρτογραφικών υποβάθρων για την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος – 2000
Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου – 1996 – 1999
Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για έργο : Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης – αξιοποίησης των υποδομών – 2013
Εκπόνηση τεχνο-οικονομικής μελέτης με σκοπό τον επανασχεδιασμό του υποβληθέντος Φακέλου Μεγάλου έργου στην ΕΕ και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Προκήρυξης για το έργο: “Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές λευκές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας και υπηρεσίες εκμετάλλευσης – αξιοποίησης των υποδομών (Rural Broadband)” – 2013
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στα πλαίσια του έργου”Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές”Λευκές”Περιοχές τη Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών” – 2012
Συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την υποστήριξη της διαδικασίας ωρίμανσης και σχεδιασμού του έργου “Ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικής πρόσβασης σε αγροτικές και νησιώτικες περιοχές” – 2010
Τεχνική στήριξη της θεσμοθέτησης του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης καθώς και των περιφερειακών ΠΧΣΑΑ για τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης – 2002
Μελέτη σύνταξης χαρτών εμποδίων αερολιμένων – 2002
Εκπόνηση μελέτης ψηφιοποίησης χαρτογραφικών υποβάθρων κλίμακας 1:50000 της ΓΥΣ περιοχής ΙΙ – 1998
Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης “Λήψης Υψομέτρων και Οριζοντιογραφικών στοιχείων στο Ιστορικό Κέντρο Κέρκυρας” – 1997
Δημιουργία web services αναζήτησης διεύθυνσης και υπηρεσιών κάλυψης κινητής τηλεφωνίας για το προϊόν SIMPLEfi – 2016
Δημιουργία Πλατφόρμας με Χρήση Γεωγραφικών Δεδομένων (ΓΠΣ) και Συστήματος για Ηλεκτρονικά Ραντεβού για τα Κέντρα Υγείας – 2014
Δημιουργία CreteLife mobile application. Εργασίες ενημέρωσης και κατηγοριοποίησης οδικού δικτύου και σημείων ενδιαφέροντος Νομού Ηρακλείου – 2013
Yπηρεσίες δημιουργίας βάσης δεδομένων ακινήτων του δημοσίου. Δημιουργία WebGIS εφαρμογής – 2012
Ανάπτυξη Mobile εφαρμογής – 2012
Ανάπτυξη GIS εφαρμογής παραγωγής γεωαναφορών (GeoReporting Tool) – 2012
Απεικόνιση της βάσης δεδομένων του τμήματος Network Implementation σε WebGIS εφαρμογή – 2012
Ανάπτυξη GIS εφαρμογής παραγωγής γεωαναφορών (GeoReporting Tool) – 2012
Καταγραφή, Ενημέρωση και Απεικόνιση της Υποδομής του Δικτύου Οπτικών Ινών σε WebGIS εφαρμογή – 2011
WebGIS εφαρμογή απεικόνισης του Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων – 2011
Ανάπτυξη & φιλοξενία διαδικτυακού γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος τηλεπικοινωνιακών υποδομών – 2011
WebGIS εφαρμογή αναζήτησης υπηρεσιών κάλυψης κινητής τηλεφωνίας – 2010
Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτυακού ΓΠΣ τηλεπικοινωνιακών υποδομών – 2009
Ανάπτυξη GIS στην δ/νση τοπογραφίας & ειδικών εφαρμογών στις τεχνικές υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης – 2009
Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Δήμου Αλεξανδρούπολης – 2009
Δημιουργία ηλεκτρονικής προβολής και πλοήγησης – 2009
Ανάπτυξη – υλοποίηση εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων για τους δήμους – 2008
Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) στη Διεύθυνση Τοπογραφίας του Δήμου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – 2007
Ανάπτυξη λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για εφαρμογές κτηματολογίου – 2000 – 2008
Δημιουργία ηλεκτρονικού οδηγού της πόλης της Μυτιλήνης – 2008
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακής βάσης χωρικών δεδομένων των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδας – 2007
Οργάνωση των”As Build”σχεδίων της Αττικής Οδού καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογής αναζήτησης τους – 2006
Σύστημα διαχείρισης ολοκληρωμένης καλλιέργειας – 2003
Σχεδίαση και Υλοποίηση της Κατάρτισης του Πληροφοριακού Συστήματος της Ακίνητης Περιουσίας του ΟΣΕ – 2002
Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος Γεωγραφικής Απεικόνισης Πληροφορίας – 2002
Κατάρτιση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών στον Ελαιοκομικό Τομέα ( ΣΓΠ – Ε.Τ. ) του Αμπελουργικού Μητρώου στους Νομούς : Αττικής, Κορινθίας, Αργολίδας Ηλείας. Ψηφιοποίηση διαφανειών ενοτήτων με σκοπό την Δημιουργία Αλφαριθμητικού συστήματος αναγνώρισης Αγροτεμαχίων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ 2000 (Περιοχή Ι, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη) – 2001
Ανάπτυξη λογισμικού ως υποσύνολο της μελέτης “Απογραφή και Λειτουργία Οδικού Δικτύου και Ιδιωτικών Μέσων Μεταφοράς” της Αττικό Μετρό – 1997
Έλεγχος ΤΑΠ – Σύνδεση με κτηματολόγιο – 1994
Παροχή ONLINE υπηρεσιών για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου των ψηφιακών προϊόντων του Χ.Ο. και τη βελτίωση της ευχρηστίας τους – 2008 – 2017
Παροχή Συνδρομητικών Υπηρεσιών Βέλτιστης Δρομολόγισης – 2015
Ανάπτυξη προϊόντος λογισμικού δυναμικής δρομολόγισης. Σύστημα MAP SERVER – 2015
Προμήθεια λογισμικού γεωκωδικοποίησης – αναβάθμιση / ενημέρωση του συστήματος GIS – 2013
Υπηρεσίες Δημιουργίας Περιοχών Κάλυψης Καταστημάτων, Δρομολόγησης και Διαχείρισης Διανομών – 2012 – 2017
Παροχή λογισμικών κανονικοποίησης και γεωκωδικοποίησης διευθύνσεων (Terra Excel Geocoder) και διαχείρισης χαρτογραφικών δεδομένων (Terra Geoservices) – 2010
Προμήθεια Εφαρμογών προβολής Δυναμικών Χαρτών για την ιστοσελίδα της INFOTE AE – 2004 – 2007
Γεωκωδικοποίηση Συνδρομητών Αττικής Οδού, μέτρηση καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών και παροχή συμβουλών – 2005
Κατασκευή Γεωβάσης για το έργο FTTH – 2017
Κατασκευή Γεωβάσης για το έργο FTTH – 2017
Μετάπτωση δεδομένων δικτύου οπτικών ινών σε ηλεκτρονική μορφή βάση των προδιαγραφών υποβολής στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών – 2016
Αναδόμηση,μοντελοποίηση και γραμμογράφηση γεωχωρικών και περιγραφικών δεδομένων βάσει των προδιαγραφών της Οδηγίας INSPIRE – 2013
Μετάπτωση ψηφιακών δεδομένων της Δ/νσης Τοπογραφίας βάσει του νέου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών ( GIS) – 2009
Ανανέωση Υποβάθρου της Αττικής Οδού-Αποτύπωση, φωτογραφική τεκμηρίωση και οργάνωση στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της Αττικής Οδού όλων των πινακίδων σήμανσης και ανάπτυξη web GIS Interface για την ανάκτηση και απόδοση σε χάρτη – 2005
Εκπόνηση πιλοτικού έργου για την απόδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων από ψηφιακά αρχεία αναλυτικών Φ/Γ οργάνων – 1994
Διανομή διαγραμμάτων 1:5000, 1:2000 και 1:1000 του Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς 1987
Παραχώρηση άδειας χρήσης χαρτογραφικών δεδομένων – 2016
ΠΑΡΟΧΗ ΧΑΡΤΟΧΡΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΜΗΣ – 2016
Παροχή Σημείων Ενδιαφέροντος για όλη τη χώρα – 2016
Παροχή Γεωγραφικών Δεδομένων Δήμων Λεκανοπεδίου Αττικής – 2016
Αποτύπωση αρχαιολογικού χώρου και ευρύτερης περιοχής μέσω σαρωτή επίγειες τοπογραφικές μεθόδους και το αερομοντέλο ebee Swinglet-δημιουργία ορθοφωτοχάρτη και μοντέλου εδάφους για κάθε μέθοδο χωριστά και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την ακρίβεια που παρέχεται από το ebee Swinglet με σκοπό τη δημιουργία – 2014
Χαρτογραφικά δεδομένα για το Οδικό Δίκτυο Ελλάδος – 2013
Εργασίες ενημέρωσης και κατηγοριοποίησης δασικών δρόμων για την περιφέρεια Στερέας Ελλάδας – 2013
Άδεια χρήσης χαρτογραφικών δεδομένων – 2011
Προμήθεια υλικού,λογισμικού και ψηφιακών δεδομένων για την ψηφιοποίηση – Επεξεργασία γραμμικού δικτύου ΚΟΙ – 2011
Παραχώρηση άδειας χρήσης γεωγραφικών δεδομένων – 2009
Ψηφιακά Χαρτογραφικά Δεδομένα Πλοήγησης (Βάση Δεδομένων) – 2008
Προμήθεια Γεωγραφικών Υποβάθρων & Δεδομένων για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – 2008
Προμήθεια Ψηφιακών Χαρτών και Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για το έργο “Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας” – 2007
Προμήθεια βάσεων δεδομένων – 2007
Προμήθεια & Εγκατάσταση Γεωγραφικής Βάσης Οδικού Δικτύου της Νομαρχίας Αθηνών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – 2006
Παροχή δεδομένων για εκτιμήσεις σεισμικής επικινδυνότητας με παλαιοσεισμολογικές και γεωμορφολογικές μεθόδους. Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού που αφορούν το ΠΠΣ του Χαροκοπείου Παν/μίου – 2006
Προμήθεια Ψηφιακών και Ηλεκτρονικών Χαρτών Ελλάδος – 2004 – 2008
Προμήθεια Ψηφιακού διανυσματικού υποβάθρου κλίμακας 1:50.000 – 2004
Παροχή ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων – 1996 – 2004
Προμήθεια ψηφιακών δεδομένων από δορυφορικές εικόνες SPOT XS. Προμήθεια ψηφιακών δεδομένων από χάρτες Γ.Υ.Σ. κλίμακος 1:50.000 – 1995 – 1996
Προμήθεια ψηφιακών δεδομένων ακτογραμμής της Ελλάδος από χάρτες 1:50.000 της ΓΥΣ – 1993 -1995
Χαρτοσύνθεση σύγχρονων γεωλογικών χαρτών κλίμακας 1:50.000 για το σύστημα γεωπληροφοριών του ΙΓΜΕ – 2008
Οριοθέτηση & Προσδιορισμό των Συντεταγμένων Κορυφών της Όδευσης Διέλευσης του καλωδίου GSMR της ΕΡΓΟΣΕ από το Σ.Κ.Α. μέχρι τον ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ – 2006
Δημιουργία Ψηφιακών Χαρτών για τις πόλεις RIYADH, JEDDAH και DAMMAM της ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ – 2006
Δημιουργία ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών – 2005
Εκπόνηση αεροφωτογράφησης και παραγωγής φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων ολόκληρου του χώρου ΧΥΤΑ Ι του Δήμου Αν. Λιοσίων – 2003
Παραγωγή προϊόντων χαρτογραφίας και ΓΣΠ για τις ανάγκες του προγράμματος “Προώθηση της δια-περιφερειακής συνεργασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδροβιοτόπων (NetWet)” – 2000
Πιλοτικό πρόγραμμα για την πλήρη αξιοποίηση των δεδομένων του Παρατηρητηρίου Χωροταξίας με τον σχεδιασμό και την δημιουργία της Βάσης Δεδομένων και του Συστήματος Διάχυσης – Ανταλλαγής Πληροφορίας με την περιφέρεια – 1999
Δημιουργία ψηφιακής βάσης γεωλογικών κοιτασμάτων – 1996
Πρόγραμμα Χαρτογράφησης των Δασών της Αττικής – 1993
Δημιουργία χαρτών για το έργο “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρεια Αττικής” – 2013
Σχεδίαση άτλαντα της Ελλάδας σε μορφή βιβλίων-σχολικών βοηθημάτων – 2001
Παροχή γεωφυσικών και πολιτικών χαρτών των Νομών της Ελλάδας – 2000
Παράδοση χαρτών υπό μορφή ψηφιακών εικόνων σε format TIFF – 1998