Ολοκληρωμένο Σύστημα Καταγραφής & Διαχείρισης Αστικών Γεωγραφικών Δεδομένων

Ο όρος “έξυπνη πόλη” χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πόλη που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο, αφενός να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της, αφετέρου να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Στόχος όλων των σύγχρονων πόλεων είναι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η εύκολη μετακίνηση, πλούσια και ανοικτά δεδομένα ελεύθερα στους πολίτες, άμεση και σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση και λειτουργικότητα και φυσικά μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

Το SmartOTA αποτελεί μία Σύγχρονη Πλατφόρμα Καταγραφής & Διαχείρισης Αστικών Δεδομένων και απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έχει υλοποιηθεί με τεχνολογία αιχμής (cloud GIS) που επιτρέπει την χρήση της από πιστοποιημένους οργανισμούς μέσω web browser χωρίς καμία απολύτως επένδυση σε υλικό εξοπλισμό ή λογισμικό.

Προσφέρει μία πλούσια γκάμα υπηρεσιών με γεωγραφική απεικόνιση που άπτονται της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατανοητά “λειτουργικά ταμπλώ” (operations dashboards) όπου εμφανίζονται σε μία οθόνη οι κυριότεροι δείκτες απόδοσης (key performance indicators) υπό μορφή συγκεντρωτικών πινάκων και διαγραμμάτων. Οι δείκτες απόδοσης προσφέρουν δυνατότητες άμεσης εποπτείας του οργανισμού για όλες τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα συμπεριλαμβανομένων οικονομικών στοιχείων.

Δείτε σε μία οθόνη τον αριθμό και τις κατηγορίες των λαμπτήρων φωτισμού που υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης σας, παρακολουθήστε την εξέλιξη του έργου αναβάθμισης οδοφωτισμού σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, υλοποίησης του προγράμματος και απορρόφησης των κονδυλίων.

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα SmartOTA προσφέρει υπηρεσίες στους παρακάτω 10 τομείς:

  1. Σύγχρονος Οδηγός Πόλης: υπηρεσίες προβολής του οργανισμού και εξυπηρέτησης πολιτών (αξιοθέατα, σημεία εξυπηρέτησης πολιτών, υπηρεσίες δήμου, προβολή επιχειρήσεων, καταγραφή παραπόνων)
  2. Καταγραφή και Μελέτη Οδοφωτισμού: καταγράψτε τον φωτιστικό εξοπλισμό με το υποσύστημα SmartOTA Data Acquisition, μετρήστε τον φωτισμό ανά κατηγορία δρόμου, εντοπίστε τα προβληματικά σημεία φωτισμού και συντάξτε τεκμηριωμένες προτάσεις / μελέτες φωτισμού
  3. Διαχείριση Απορρημάτων – Καθαριότητα: καταγράψτε τα σημεία συλλογής απορριμάτων, διαχειριστείτε τον στόλο οχημάτων αποκομιδής, οργανώστε και βελτιστοποιήστε τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους σας, ευαισθητοποιήστε περιβαλλοντικά και επιβραβεύστε τους δημότες σας, μειώστε το λειτουρικό σας κόστος
  4. Κυκλοφοριακή Διαχείριση και Σήμανση: καταγράψτε την οδική σήμανση στα όρια του δήμου σας, την κατάστασή της και την συντήσησή της με στόχο την εξυπηρέτηση των οδηγών από την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κυκλοφοριακών ροών και τον εντοπισμό των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων
  5. Διαχείριση Κοινοχρήστων Χώρων: καταγράψτε και περιγράψτε αναλυτικά τους κοινόχρηστους χώρους του δήμου σας για να εξυπηρετήσετε σημαντικές σας ανάγκες όπως (α) την ρύθμιση των προϋποθέσεων χορήγησης αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων και κατάληψής τους με τραπεζοκαθίσματα, (β) την επιβολή προστίμων και κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των όρων διάθεσης και χρήσης, (γ) την εποπτεία και περιφρούρηση, (δ) την ιδιαίτερη μέριμνα σε χώρους πρασίνου με έμφαση στην καθαριότητα, την φροντίδα των φυτών, την περαιτέρω δενδροφύτευση όπου αυτό είναι δυνατόν, (ε) την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων με απλούστευση της γραφειοκρατικής διαδικασίας και της εσωτερικής συνεργασίας των υπηρεσιών του δήμου
  6. Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας: εκμεταλλευτείτε την λειτουργία δημιουργίας μητρώου ιδιοκτησιών μέσω ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου της πλατφόρμας SmartOTA, για να καταχωρήσετε τα στοιχεία των ακινήτων του δήμου σας με σκοπό την βελτιστοποίηση της ακίνητης περιουσίας ως μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες των υπηρεσιών εσόδων του δήμου. Καταχωρήστε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία του ακινήτου (διεύθυνση, εμβαδόν, λοιπά χαρακτηριστικά), στοιχεία μισθωτών, εκμισθωτών, υπολογίστε τα μισθώματα με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και ελέγξτε τις εισπράξεις και τις εκκρεμότητες. Παράλληλα σε ότι αφορά την οικονομική διαχείριση υπολογίστε μέσω των καταχωρίσεων φόρους, αναπροσαρμογές, αντικειμενικές αξίες, εμπορικές αξίες, εκτιμήσεις και έξοδα συντήρησης
  7. Ηλεκτρονική Πολεοδομία: ομογενοποιήστε την πολεοδομική σας πληροφορία σε σύστημα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και δώστε την δυνατότητα στα στελέχη των δημοτικών υπηρεσιών πολεοδομικού σχεδιασμού και εφαρμογής και στους πολίτες (ιδιώτες και μηχανικούς) την δυνατότητα άμεσης, έγκυρης και ενήμερης πληροφόρισης των δημόσιων γεωχωρικών και περιγραφικών δεδομένων
  8. Δίκτυα Κοινής Ωφελείας: αποκτήστε συνολική εποτεία της υποδομής των δικτύων σας ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων, καταγράψτε και παρακολουθήστε διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης και επέμβασης και προγραμματίστε προληπτικές ενέργειες συντήρησης
  9. Αντλιοστάσια και Γεωτρήσεις: η λειτουργία των αντλιοστασίων, ιδιαίτερα στους επαρχιακούς δήμους και πιο συγκεκριμένα η άντληση των υδάτων είναι μία από τις πιο ενεργοβόρες ενέργειες. Έχει αποδειχθεί ότι η σωστή μελέτη, καταγραφή και επέμβαση στον υφιστάμενο εξοπλισμό μπορούν να αναβαθμίσουν εντυπωσιακά τις διαδικασίες και να εξοικονομήσουν κόστη ώστε να επιτευγχθεί απόσβεση ακόμα και εντός διετίας. Ως αποτέλεσμα των επεμβάσεων εξασφαλίζονται (α) μείωση θερμικών απολειών λόγω αέργων, (β) μείωση απωλειών λόγω αρμονικών, (γ) αύξηση απόδοσης του εξοπλισμού, (δ) μείωση της καταγραφείσας μεγίστης ζήτησης ισχύος στους λογαριασμούς της ΔΕΔΔΗΕ, (ε) εξοικονόμιση ενέργειας από την χρήση του εξοπλισμούθ και τις χρεώσεις της ΔΕΔΔΗΕ
  10. Πολιτική Προστασία: προλάβετε και ανταποκριθείτε αποτελεσματικά σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του υποσυστήματος της πλατφόρμας SmartOTA. (α) προετοιμαστείτε για την αντιμετώπιση των γεγονότων μέσω προσομοίωσης και μελέτης ανάλογων γεγονότων στο παρελθόν, παρεμβάσεων στο σχεδιασμό και επικαιροποίηση / αναβάθμιση διαθέσιμων πόρων, (β) υποστηρίξτε τις ενέργειές σας από την συνεχή παρακολούθηση του γεγονότος, (γ) ενημερώστε τους δημότες τόσο πριν όσο και μετά το γεγονός

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα χρησιμοποιείται από την ΔΕΠΑΝ (Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη) η οποία αποτελείται από 15 δήμους – μέλη του δικτύου.