Εργαλείο Παραγωγής Γεωαναφορών (GeoReporting Tool)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων έχουν ανάγκη να κατανοήσουν το περιεχόμενο του μεγάλου όγκου των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα στάδια των εμπορικών τους δραστηριότητων. Επιπρόσθετα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν την δυναμική του περιεχομένου των συγκεκριμένων βάσεων.

Για να διεκπαιρεώσει με επιτυχία την διαδικασία αυτή της διαχείρισης (ανάλυσης & κατανόησης) των δεδομένων και για να παράξει & να διαθέσει με εύληπτο τρόπο τα συμπεράσματα που προκύπτουν στις εμπλεκόμενες διευθύνσεις, ο οργανισμός χρειάζεται το ανάλογο λογισμικό το οποίο είτε αναπτύσει εσωτερικά ή / και αναθέτει για ανάπτυξη σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε, η συγκεκριμένη επιχείρηση, μία μεγάλη αλυσίδα Super Market, ανάθεσε στην εταιρεία μας την υλοποίηση του λογισμικού Παραγωγής Γεωαναφορών με σκοπό (α) την τεκμηρίωση της σημασίας της γεωγραφίας στην λειτουργία της επιχείρησης, (β) την ενδυνάμωση των συμπερασμάτων με την εισαγωγή της χωρικής διάστασης των δεδομένων στις παραδοσιακές αναλύσεις και (γ) την παραγωγή με εύκολο και γρήγορο τρόπο γεωαναφορών που στηρίζουν τα προηγούμενα δύο σημεία.

Η γεωαναφορά είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο για την εύκολη κατανόηση και ερμηνεία μεγάλου όγκου δεδομένων. Συνδυάζει περιγραφικά δεδομένα με γεωγραφικές θέσεις και απεικονίζει τα αποτελέσματα σε εύληπους και κατανοητούς χάρτες. Οι αναλυτές και τα στελέχη της επιχείρησης αντιλαμβάνονται τον χάρτη σαφώς καλύτερα από πίνακες ή λίστες με αριθμούς.

ΤΥΠΟΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Οθόνη Υπολογισμού και Απεικόνισης σε Χάρτη (ανά ΤΚ) της Έρευνας Αγοράς με Ερώτημα “Ποιο άλλο Super Market προτιμάτε” 

Καθ’ υπόδειξη του πελάτη, η Terra υλοποίησε το λογισμικό Παραγωγής Γεωαναφορών με την λογική της δημιουργίας τριών κατηγοριών παραμετροποιήσημων γεωαναφορών για (α) καταστήματα και (β) πελάτες ώστε να καλύπτουν πλήρως ολόκληρο το φάσμα των απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου:

Αναφορές υπολογισμού δεικτών (measures): τύποι αναφορών μπορεί να είναι εμφάνιση σε χάρτη του μέσου καλαθιού του καταναλωτή ανά ταχυδρομικό κωδικό, εμφάνιση σε χάρτη του τζίρου της κατηγορίας ιχθυοπωλείο ανά τύπο καταστήματος και γεωγραφική περιοχή, εμφάνιση σε χάρτη των περιοχών με μεγαλύτερη κατανάλωση στο προϊόν φρέσκο γάλα Δέλτα 1 lt

Συγκριτικές αναφορές δεικτών μεταξύ δύο χρονικών περιόδων: διαφορά τζίρου ανά οικοδομικό τετράγωνο για το κατάστημα της Λαμίας την περίοδο Q1 του 2015 με την περίοδο Q1 του 2016

Αναφορές ερευνών αγοράς: παρουσίαση στον χάρτη των αποτελεσμάτων της έρευνας “Ποια άλλα Super Market επισκέπτεστε” ανά τοποθεσία που τέθηκε το ερώτημα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω γεωγραφικές βάσεις:

  • γεωγραφική βάση διευθύνσεων (μαζί με το λογισμικό “Terra Excel Geocoder”) για την αποτύπωση των πελατών στον χάρτη

  • γεωγραφικά δεδομένα διοικητικών ορίων

  • χαρτογραφικό υπόβαθρο (μαζί με το λογισμικό “Terra Excel Geoservices”)

  • βάση ερευνών αγοράς

  • βάση πελατών της επιχείρησης με δεδομένα τζίρου, επισκέψεων, “καλαθιού” και προϊόντων του κάθε πελάτη

  • βάση Καταστημάτων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί ως add-in (το οποίο ενεργοποιείται από τα extension) του ArcGIS desktop 10.1 με χρήση του Arc Objects SDK 10 Microsoft .NET Framework και χρησιμοποιείται ως βάση ένας SQL Server Express 2012.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το έργο, στα πλαίσια του αντικειμενικού του σκοπού, καλύπτει ως σήμερα το 100% των γεωαναφορών που απαιτούνται

Οι γεωαναφορές παράγονται με εύκολο και γρήγορο τρόπο

Τα αποτελέσματα των γεωαναφορών συμβάλλουν σημαντικά στην αποδοχή ή την επανεξέταση των αποτελεσμάτων των παραδοσιακών αναλύσεων