4 Μαρτίου 2016 – Πιστοποιητικό Αξιολόγησης ISO 9001:2008

Πιστοποίηση της Terra, Mapping the Globe σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008  του ΕΛΟΤ.