Χωρικά Συστήματα Λήψης Αποφάσεων: διασυνδέστε χωρικές αναλύσεις με επιχειρηματική ευφυΐα και μεγιστοποιείστε την αποτελεσματικότητα της επιχείρησής σας

Γνωρίζετε ότι το 80% της πληροφορίας της επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) της επιχείρησής σας έχει γεωχωρική συνιστώσα η οποία παραμένει σχεδόν εξ’ ολοκλήρου ανεκμετάλλευτη με τα παραδοσιακά συστήματα ανάλυσης των επιχειρησιακών δεδομένων ?

Εκμεταλευτείτε τα γεωγραφικά δεδομένα της επιχείρησής σας

Οι στρατηγικοί αναλυτές, σχεδόν πλήρως εξαρτώμενοι από τα πληροφοριακά συστήματα των οργανισμών τους που συνήθως προσφέρουν περιορισμένες έως καθόλου δυνατότητες χωρικών αναλύσεων δεν μπορούν να εκμεταλλευθούν αποτελεσματικά την διαθέσιμη χωρική πληροφορία και να εφαρμόσουν νέες τεχνικές ανάλυσης της αγοράς που θα μπορούσαν να βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του οργανισμού.

Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη αναπτύχθηκε μία τεχνολογία διασύνδεσης ή/ και ενσωμάτωσης λειτουργιών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών σε υπάρχοντα περιβάλλοντα επιχειρηματικής ευφυΐας.

Ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσετε για να επιτύχετε την απαραίτητη αυτή διαλειτουργικότητα ? Η Terra, Mapping the Globe μπορεί να σας βοηθήσει.

Σπουδαιότητα της Πληροφορίας Θέσης

Η αδυναμία διασύνδεσης ή/ και ενσωμάτωσης χαρτογραφικών απεικονίσεων και εργαλειών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στερεί από τους περισσότερους οργανισμούς την δυνατότητα να άντλησης χρήσιμων και απαραίτητων συμπερασμάτων από την χωρική ανάλυση των δεδομένων.

Οι οργανισμοί με την πάροδο του χρόνου αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα της ανάλυσης των γεωχωρικών δεδομένων στην επιχειρηματική τους ευφυϊα και επιδιώκουν μέσω αυτής, ενεργά πλέον, να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους ενόραση. Οι στρατηγικοί αναλυτές απαιτείται να εκμεταλλευτούν την γεωγραφική πληροφορία θέσης για να κατανοήσουν εύκολα βασικές έννοιες:

 • Που είναι οι πελάτες μου;
 • Πώς μπορώ να διατηρήσω τους υπάρχοντες πελάτες μου και να προσελκύσω νέους βελτιώνοντας το δίκτυο διανομής χρησιμοποιώντας την γεωγραφία;
 • Πώς μπορεί το εργατικό μου δυναμικό να αποδώσει σε υψηλότερο και αποτελεσματικότερο επίπεδο;

ΒΙ + GIS = Spatial Decision Support System (SDSS)

Business Intelligence (BI): η τεχνική αναγνώρισης, εξόρυξης και ανάλυσης επιχειρησιακών δεδομένων

Geographic Information Systems (GIS): η διασύνδεση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων στο χώρο και στο χρόνο

Spatial Decision Support System: η αναγκαία και αναλυτική ικανότητα της διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας χωρικών και επιχειρησιακών δεδομένων

Είναι απαραίτητο για μια λύση γεωχωρικής ανάλυσης να διαλειτουργεί και να ενσωματώνεται με την BI και την Data Warehouse πλατφόρμα μιας επιχείρησης και να μπορεί να παρέχει ένα δυνατό εργαλείο γεωχωρικών λειτουργιών όπως:

 • Ψηφιακοί χάρτες
 • Γεωκωδικοποίηση / αντίστροφη γεωκωδικοποίηση
 • Αναζήτηση διεύθυνσης και σημείων ενδιαφέροντος
 • Δρομολόγηση
 • VRP
 • Υπολογισμός περιοχών κάλυψης

Η εμφάνιση αρχιτεκτονικών προσανατολισμένων στις υπηρεσίες (SOA) που υλοποιούνται μέσω υπηρεσιών διαδικτύου (web services) και APIs επιτρέπει στα συστήματα BI και στα εργαλεία ανάλυσης (analytical tools) να επικοινωνούν ελεύθερα τόσο μεταξύ τους όσο και με το data warehouse. Οι παραπάνω αρχδιτεκτονικές καθιστούν επίσης δυνατή την ομαλή και αδιάλειπτη διασύνδεση και ενσωμάτωση της κλιμακωτής και βασισμένης σε πρότυπα διαλειτουργικότητας γεωχωρικής ανάλυσης σε ένα σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας, ακόμη και σε ένα περιβάλλον πολλαπλών πλατφορμών BI.

Η διαλειτουργικότητα είναι κάτι παραπάνω από ένα απλό λογισμικό

Η δυνατότητα ενεργοποίησης της πληροφορίας θέσης στα επιχειρησιακά δεδομένα προσφέρει:

 • Καθαρισμό των δεδομένων για βελτιστοποίηση της ποιότητας και της ακεραιότητας
 • Γεωκωδικοποίηση για ακριβή προσδιορισμό των γεωγραφικών συντεταγμένων της θέσης των δεδομένων μέσω της διεύθυνσης
 • Χρήση εταιρικών ή εξωτερικών γεωχωρικών δεδομένων για μοντελοποίηση και ανάλυση
 • Υπολογισμό άλλων γεωχωρικών λειτουργιών (δρομολόγηση, VRP, περιοχές κάλυψης κλπ) που προσφέρουν πρόσθετες χωρικές πληροφορίες
 • Χρήση των ανωτέρω χωρικών πληροφοριών σε εφαρμογές και διαδικασίες που τις έχουν ανάγκη

Terra, Mapping the Globe

Σε αυτά τα πλαίσια η εταιρείας μας μπορεί να αποδειχθεί ένας πολύτιμος συνεργάτης στους παρακάτω τομείς:

 • Terra GIS API για διαλειτουργικότητα συστημάτων
 • Υλοποίηση GIS εφαρμογών
 • Παροχή περιεχομένου γεωγραφικής πληροφορίας
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες (systems integration, database design, managed cloud services)