Τεχνική Περιγραφή Γεωγραφικών Δεδομένων

Παρουσιάζεται η Τεχνική Περιγραφή των Γεωγραφικών Δεδομένων της Terra στις παρακάτω ενότητες:

 • Μεθοδολογία δημιουργίας δεδομένων
 • Ποιοτικοί Έλεγχοι Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Ενημέρωση – επικαιροποίηση δεδομένων
 • Ακρίβειες δεδομένων
 • Γεωγραφικό σύστημα αναφοράς
 • Στατιστικά στοιχεία Κάλυψης (Terra Greece Coverage / Οδικό Δίκτυο)
 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΒΑΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  +  Άξονες Οδικού δικτύου ( Vectors – Lines )

  + Σημεία Ενδιαφέροντος ( Vectors – Points )

Μεθοδολογία δημιουργίας δεδομένων

Η ψηφιοποίηση και η επεξεργασία των πρωτογενών έχει γίνει με τη χρήση λογισμικών ESRI ArcGIS, AutoCad, Microstation.

Τα διανυσματικά δεδομένα μετά την παραγωγή τους υφίστανται κατάλληλη επεξεργασία σε λογισμικό ESRI ArcGis όπου γίνεται η δόμηση της περιγραφικής βάσης δεδομένων καθώς και έλεγχοι για το integrity και την πληρότητα της ψηφιοποίησης.

Μετά τη δόμηση της περιγραφικής βάσης και τους ελέγχους γίνεται ενημέρωση της περιγραφικής βάσης με επιτόπια έρευνα, από συνεργεία της εταιρείας καθώς και από υπεργολάβους της εταιρείας, η οποία γίνεται είτε πάνω σε εκτυπωμένους χάρτες είτε με τη χρήση gps χειρός.

Κατά την επεξεργασία πεδίου γίνεται ενημέρωση των παρακάτω περιγραφικών πληροφοριών:

 • Ονομασίες οδών
 • Αριθμήσεις οδών
 • Κατηγορίες οδών

Μετά την επεξεργασία πεδίου γίνεται η ενημέρωση της ψηφιακής βάσης με τα περιγραφικά στοιχεία των οδών τα οποία έχουν συλλεχθεί κατά την ενημέρωση πεδίου. Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης γίνονται εκτεταμένοι έλεγχοι με τη χρήση τόσο του λογισμικού ESRI ArcGis όσο και λογισμικών που έχει αναπτύξει η εταιρεία μας.

Τα πρωτογενή διανυσματικά δεδομένα έχουν προκύψει από τις παρακάτω πηγές:

Από δορυφορικές ορθοφωτογραφίες υψηλής διακριτικής ικανότητας (Ikonos, Quickbird)
Από στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών (κλίμακας 1:15.000)
Με τη χρήση GPS χειρός υψηλής ακρίβειας (thales mobilemapper CE)
Με τη χρήση GPS δεκτών διπλής συχνότητας (trimble 4700)

Ποιοτικοί Έλεγχοι Γεωγραφικών Δεδομένων

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτικά περιγραφή μέρους των ελέγχων που πραγματοποιεί η εταιρεία μας:

Εφαρμογή ελέγχων – διορθώσεων αριθμήσεων οδικού δικτύου

Κύρια σημεία ελέγχου:

Διόρθωση λατινικών χαρακτήρων ονομασιών οδών και ονομασιών δήμων
Έλεγχος πλήθους αριθμήσεων ανά μήκος οδού: Ο χρήστης δίνει ένα αποδεκτό μήκος οδού στο οποίο αντιστοιχεί μία διακριτή αρίθμηση π.χ. 10 μέτρα οπότε υπολογίζεται το θεωρητικό πλήθος αριθμήσεων το οποίο συγκρίνεται με το πραγματικό για εντοπισμό χονδροειδών σφαλμάτων. Π.χ. μήκος οδού 50 μέτρα με 30 αποδιδόμενες (διακριτές διευθύνσεις)
Έλεγχος πλήθους αριθμήσεων: Ο χρήστης δίνει μία τιμή πλήθους αποδιδόμενων αριθμήσεων η οποία ορίζεται σαν η μέγιστη επιτρεπόμενη για κάθε τμήμα οδικού δικτύου. Π.χ. 100. Σε περίπτωση που τμήμα οδικού δικτύου έχει πάνω από 100 αποδιδόμενες επισημαίνεται για έλεγχο

Έλεγχος Πλήθους Αριθμήσεων

Εικόνα 1 – κύρια οθόνη εφαρμογής ελέγχων

 Έλεγχος σειριακών αριθμήσεων: Για κάθε οδό με το ίδιο όνομα και τον ίδιο δήμο ελέγχεται η συνέχεια των αριθμήσεων για κάθε τμήμα της οδού. Για παράδειγμα όταν ένα τμήμα οδού έχει αριθμήσεις 1 (από αριστερά) έως 3 (έως αριστερά), το επόμενο τμήμα της οδού, με το ίδιο όνομα οδού και δήμο, πρέπει αριστερά να ξεκινάει από 5.

επισκόπηση ελέγχων

Εικόνα 2 – επισκόπηση ελέγχων

 

Αναλυτικά οι περιπτώσεις που ελέγχονται είναι οι παρακάτω :

 • Αριστερά δεν ξεκινά από 1
 • Δεξιά δεν ξεκινά από 2
 • Αριστερά καταλήγει σε 0
 • Δεξιά καταλήγει σε 0
 • Επικάλυψη μεγίστου αριστερά
 • Επικάλυψη μεγίστου δεξιά
 • Επικάλυψη ελαχίστου αριστερά
 • Επικάλυψη ελαχίστου δεξιά
 • Ασυνέχεια στο μέγιστο αριστερά
 • Ασυνέχεια στο μέγιστο δεξιά
 • Ασυνέχεια στο ελάχιστο αριστερά
 • Ασυνέχεια στο ελάχιστο δεξιά
 • Ανάποδη αρίθμηση αριστερά
 • Ανάποδη αρίθμηση δεξιά
Έλεγχοι συσχέτισης ονομασιών οδών – πληρότητας αριθμήσεων

Ελέγχονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Τμήμα οδού με πλήρη αρίθμηση από – έως (και στην αριστερή και στη δεξιά πλευρά) χωρίς ονομασία οδού
 • Ελλιπής αρίθμηση δεξιά. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ υπάρχει τιμή στην αρίθμηση από ή έως (δεξιά), η άλλη τιμή που συμπληρώνει το ζεύγος είναι 0
 • Ελλιπής αρίθμηση αριστερά. Περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ υπάρχει τιμή στην αρίθμηση από ή έως (αριστερά), η άλλη τιμή που συμπληρώνει το ζεύγος είναι 0
 • Μερική αρίθμηση χωρίς όνομα. Ελέγχονται περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ υπάρχει ζεύγος αριθμήσεων (από – έως) είτε αριστερά είτε δεξιά, το τμήμα της οδού δεν έχει όνομα
 • Ζυγά αριστερά. Όταν και οι δύο τιμές του ζεύγους αριθμήσεων αριστερά είναι ζυγοί αριθμοί. Κανονικά πρέπει πάντα αριστερά να έχουμε μονούς αριθμούς
 • Μονά δεξιά. Όταν και οι δύο τιμές του ζεύγους αριθμήσεων αριστερά είναι ζυγοί αριθμοί. Κανονικά πρέπει πάντα δεξιά να έχουμε ζυγούς αριθμούς
 • Ζυγά – μονά αριστερά. Περιπτώσεις κατά τις οποίες αριστερά έχουμε και μονές και ζυγές τιμές στο ζεύγος αριθμήσεων (από, έως)
 • Ζυγά – μονά δεξιά. Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεξιά έχουμε και μονές και ζυγές τιμές στο ζεύγος αριθμήσεων (από, έως)
Έλεγχοι συσχέτισης ονομασιών οδών – πληρότητας αριθμήσεων

Εικόνα 3 – έλεγχοι συσχέτισης ονομασιών οδών – πληρότητας αριθμήσεων

Η εφαρμογή ελέγχων δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να επισημάνει όλες αυτές τις περιπτώσεις και να τις απεικονίσει κατάλληλα δίνοντας του τη δυνατότητα να διορθώσει ταις περιπτώσεις σφάλματος, αλά και να εξαιρέσει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τελικά δεν υπάρχει σφάλμα αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα οι αριθμήσεις. Οι περιπτώσεις που ο χρήστης έχει εξαιρέσει μπορούν να μην απεικονίζονται διευκολύνοντας τον χρήστη στην διόρθωση των σφαλμάτων.

Διόρθωση Λαθών

Εικόνα 4 – Interface εφαρμογής ελέγχου – διορθώσεων

Ειδικά τα σημεία ενδιαφέροντος έχουν προκύψει από αυτόματη γεωκωδικοποίηση στις περιοχές για τις οποίες υπάρχουν αριθμήσεις (αστικές περιοχές) και από συλλογή πεδίου για περιοχές χωρίς αριθμήσεις (περιαστικές – αγροτικές περιοχές) όπως επίσης και για ειδικές κατηγορίες δεδομένων (παραλίες, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.)

Όλες οι διαδικασίες πρωτογενούς δημιουργίας και επεξεργασίας – ενημέρωσης – ελέγχων των δεδομένων διέπονται από το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2008 που διαθέτει η εταιρεία μας.

Επίσης πρέπει να αναφερθεί πως η εταιρεία μας διαθέτει πλήθος γεωγραφικών δεδομένων από projects τα οποία έχει κατά καιρούς εκπονήσει.

Ενημέρωση – επικαιροποίηση δεδομένων

Η ενημέρωση των δεδομένων πλοήγησης είναι διαρκής και γίνεται ως αποτέλεσμα :

 • Αναφορών λαθών από τους χρήστες
 • Εντοπισμό λαθών κατά τους διαρκείς ποιοτικούς ελέγχους
 • Εντοπισμό λαθών από τα συνεργεία υπαίθρου τα οποία κινούνται σε καθημερινή βάση για λόγους επικαιροποίησης και εντοπισμού λαθών σε πανελλήνια βάση

Ο προγραμματισμός διάθεσης των επικαιροποιημένων – αναβαθμισμένων προϊόντων είναι ανά 6 μήνες.

Ακρίβειες δεδομένων

Οι ακρίβειες των δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Α. Αστικές περιοχές: καλύτερη του 1,5 m. Β.Αγροτικές περιοχές: καλύτερη των 3,0 m.

Οι παραπάνω ακρίβειες είναι απόλυτες ακρίβειες οι οποίες έχουν ελεγχθεί με μετρήσεις GPS.

Γεωγραφικό σύστημα αναφοράς

Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87)

Στατιστικά στοιχεία Κάλυψης

Terra Greece Coverage: δείτε εδώ την πλήρη λίστα των καλυπτόμενων περιοχών που περιλαμβάνει 433 οικισμούς με πλήρη δεδομένα πλοήγησης και 303 οικισμούς μόνο με ονομασία οδού (οδοί χωρίς αρίθμηση).

Οδικό Δίκτυο: δείτε το Γεωγραφικά Δεδομένα > Οδικό Δίκτυο & Βάση Διευθύνσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΒΑΣΗΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ