Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβερνησης σε Κύριους Τομείς
Εκκλησιαστικής Διοίκησης

Στο πλαίσιο του έργου “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ” η Terra ανέλαβε το 2015 και ολοκλήρωσε το 2016 το ΥΠΟΕΡΓΟ 3: “Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες” προϋπολογισμού 2.160.962,40 € με κύριο αντικείμενο μεταξύ άλλων:

Δημιουργία βάσης δεδομένων και κατασκευή Συστήματος Καταχώρησης ψηφιακών εγγράφων

Ψηφιοποίηση και προσωρινή ψηφιακή αρχειοθέτηση φακέλων Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου που αφορά στα στοιχεία τεκμηρίωσης των εκκλησιαστικών ακινήτων

Δημιουργία Εφαρμογής Διάδικτυακών Υπηρεσιών με δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα με τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Υπηρεσίες Καταλόγου
  • Υπηρεσίες Απεικόνισης
  • Υπηρεσίες Τηλεφόρτωσης
  • Υπηρεσίες Μετασχηματισμού
  • Υπηρεσίες Επίκλησης

Δημιουργία Εφαρμογής Διάχυσης Γεωχωρικών Πληροφοριών με την παρακάτω λειτουργικότητα:

  • Διαχείριση Επιπέδων
  • Εργαλεία Πλοήγησης
  • Εργαλεία Μετρήσεων
  • Αναζήτηση Δεδομένων