Εφοδιαστική Αλυσίδα

Εφοδιαστική Αλυσίδα (Supply Chain)

Με τον όρο Εφοδιαστική Αλυσίδα εννοούμε σε γενικές γραμμές την διαδικασία μεταφοράς ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας από το σημείο παραγωγής στο σημείο παράδοσης. Σκοπός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους της μεταφοράς των προϊόντων και η αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη.

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management ή Logistics)

Τα Logistics αποτελούν κατεύθυνση και οργανωτικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει το σχέδιο ροής των προϊόντων και των πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση ή πιό κατανοητά η παράδοση του σωστού προϊόντος στο σωστό μέρος την σωστή στιγμή και στην σωστή ποσότητα.

Η Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας επικεντρώνοντας (α) στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την δομή της εφοδιαστικής αλυσίδας, (β) στον συντονισμό της κυκλοφορίας των αγαθών και την παροχή των υπηρεσιών και (γ) στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών της αλυσίδας εφοδιασμού.

Βασικές Λειτουργίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Βασικές Λειτουργίες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας περιλαμβάνουν:

 1. Προμήθειες
 2. Παραγωγή
 3. Μεταφορές
 4. Αποθήκευση
 5. Διανομή
 6. Εξυπηρέτηση Πελατών

Μεταφορές: Ο όρος μεταφορά αναφέρεται στα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να μετακινήσουν τα αγαθά από τον προμηθευτή, στον τόπο παραγωγής και από εκεί προς τις αποθήκες είτε αυτές βρίσκονται στον τόπο παραγωγής είτε αλλού. Αποτελεί σημαντικό κόστος και χρειάζεται (α) η κατάλληλη επιλογή του μέσου μεταφοράς (συμφώνα πάντα με το είδος του παραγόμενου προϊόντος), (β) η κατάλληλη επιλογή της τοποθεσίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και (γ) η σχεδίαση της γραμμής παραγωγής (φάσεις παραγωγής).

Διανομή: Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των μεταφορικών μέσων και των μεταφορών γενικότερα, έχει διαμορφωθεί μία διεθνής τάση υποκατάστασης των πολλών αποθηκών με ένα σύστημα μεγάλων περιφερειακών αποθηκών παράλληλα με την ανάπτυξη ενός ευέλικτου δικτύου διανομής. Τα δίκτυα διανομής αποτελούν τις αρτηρίες μιας επιχείρησης για την συνεχή και επιτυχημένη τροφοδοσία της αγοράς με καταναλωτικά προϊόντα και έχουν αποκτήσει μεγάλη βαρύτητα για την επιβίωση της επιχείρησης και την κερδοφορία της.

Terra, Mapping the Globe

Σε όλες τις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά ειδικότερα στους τομείς των μεταφορών και της διανομής πρωταρχικό ρόλο παίζουν τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ιδιαίτερα στην μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας ενός στόλου οχημάτων και στον σωστό σχεδιασμό της παράδοσης – παραλαβής των προϊόντων.

Η Terra έχει αναπτύξει δύο στοχευμένα στις ανωτέρω λειτουργίες GIS εργαλεία / λογισμικά:

 • Mobile Resource Management Suite (σε συνεργασία με την G4S Telematix και την OnLine Data) μία επιχειρισιακή λύση για την αύξηση της παραγωγικότητας ενός στόλου οχημάτων και
 • VRP System ένα λογισμικό υπολογισμού των βέλτιστων διαδρομών μεταξύ σημείων παράδοσης – παραλαβής με σκοπό την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους των δρομολογίων του συγκεκριμένου στόλου

Επιπρόσθετα η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τον σχεδιασμό της διαχείρισης της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, να κρατήσετε υπό έλεγχο τα κόστη, να αυξήσετε την πελατειακή σας βάση και να επεκτείνετε τις δραστηριότητές σας με τα εργαλεία του “ArcGIS” που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας ως πλατφόρμα ανάπτυξης GIS εφαρμογών:

 • Σχεδιασμός και ανάλυση δρομολογίων (Route Planning and Analysis): μεγιστοποιήσετε τη χρήση των πόρων σας και δημιουργήστε τις βέλτιστες διαδρομές βασισμένες σε συγκεκριμένες παραμέτρους, περιλαμβανομένων των δυνατοτήτων του οχήματος, των ειδικοτήτων του οδηγού, των περιορισμών του οδικού δικτύου και των χρονικών ορίων
 • Παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων (Asset Tracking): δείτε σε χάρτη τον εξοπλισμό, το προσωπικό και τα συμβάντα και λάβετε ειδοποίηση για τυχόν προβλήματα κατά την παράδοση
 • Πλοήγηση (Navigation): οι οδηγοί σας βλέπουν σε σύστημα πλοήγησης εντός του οχήματος την διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν και σε περίπτωση που βγουν εκτός διαδρομής γίνεται επαναπρογραμματισμός της διαδρομής
 • Επιχειρισιακά Dashboards (Operation Dashboards): τα οπτικά “ταμπλώ” (πίνακες ελέγχου) βοηθούν στον εντοπισμό ανεπαρκειών που μπορούν να αναλυθούν και να βελτιώσουν την απόδοση
 • Επιχειρηματική Ανάπτυξη και Ανάλυση Τοποθεσίας (Business Development and Location Analysis): καθoρίστε με ακρίβεια την θέση των αποθηκών του δικτύου διανομής σας χρησιμοποιώντας δημογραφικά δεδομένα, επιχειρηματικές αναφορές, θέσεις καταστημάτων πελατών σας και ακριβή δεδομένα πλοηγίσιμου οδικού δικτύου