Αττικές Διαδρομές ΑΕ – Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου

Η Αττικές Διαδρομές ΑΕ έχει αναπτύξει και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου (Integrated Highway Management System-HMS) με σκοπό την διευκόλυνση των οδηγών και την αύξηση της οδικής ασφάλειας της Αττικής Οδού.

Η Terra Mapping the Globe ΕΠΕ ανέλαβε την «Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος Γεωγραφικής Απεικόνισης Πληροφορίας» το οποίο εντάχθηκε στο HMS της Αττικής Οδού. Το έργο ολοκληρώθηκε τέσσερεις φάσεις: ανάλυση αναγκών, λογικός σχεδιασμός, φυσικός σχεδιασμός και υλοποίηση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών.

Ένα HMS περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, συστήματα Καταγραφής Συμβάντων, Σχεδιασμού Κυκλοφορίας, Διαχείρισης Παγίων και Διαχείρισης Σχεδίων (CAD drawings and registers management system). Στα πλαίσια των συστημάτων αυτών αναπτύχθηκαν από την Terra Mapping the Globe ΕΠΕ οι παρακάτω εφαρμογές.

Σύστημα Καταγραφής & Απεικόνισης ΣυμβάντωνA. Σύστημα Καταγραφής & Απεικόνισης Συμβάντων

Ανάλυση συμβάντων και πραγματοποίηση απαραίτητων παρεμβάσεων ώστε ο αυτοκινητόδρομος να είναι ασφαλέστερος.

Καταγραφή συμβάντων που άπτονται της ασφάλειας της Οδού όπως τροχαία ατυχήματα, βλάβες οχημάτων, κυκλοφοριακές συμφορήσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, παράνομοι είσοδοι φορτίων κλπ. και απόδοσή τους στο ΓΣΠ των Συμβάντων.

Προσθήκη στο ΓΣΠ των Συμβάντων «Σύστημα Άντλησης Δεδομένων Συμβάντων» από RDBMS και απόδοσης τους με την χρήση Linear Referencing System στο χάρτη. Κατά την καταγραφή του συμβάντος στην βάση αποδίδεται σε Web GIS Interface σε πραγματικό χρόνο.

Γεωκωδικοποίηση ΣυνδρομητώνB. Σύστημα Σχεδιασμού Κυκλοφορίας

Κωδικοποίηση κάθε τμήματος της Αττικής Οδού και σύνδεση του GIS με τα δεδομένα που στέλνουν τα loop detectors (VDS) καθώς και σύνδεση των ραμπών εισόδου με τα δεδομένα από τους σταθμούς διοδίων για παραγωγή χαρτών κυκλοφοριακού φόρτου και επιπέδου εξυπηρέτησης.

Γεωκωδικοποίηση Συνδρομητών Αττικής Οδού, και συσχέτιση με στατιστικά στοιχεία. Η εφαρμογή αυτή τρέχει κάθε μήνα σε πραγματικό χρόνο ώστε να παρακολουθείται χωρικά η διείσδυση στην αγορά και η επίπτωση των διαφημιστικών εκστρατειών  για e-pass.

Γ. Σύστημα Διαχείρισης Παγίων

Πάγια εννοούνται οι πινακίδες σήμανσης, οι επαγωγικοί βρόγχοι (loop detectors), οι κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, οι μετεωρολογικοί σταθμοί, οι σταθμοί μέτρησης θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οθόνη Διαχείρισης Πινακίδων Σήμανσης Γ.1 Εφαρμογή Διαχείρισης Πινακίδων Σήμανσης

Φωτογράφιση, φωτογραμμετρική τεκμηρίωση, κωδικοποίηση και απόδοση των πινακίδων σήμανσης για εύκολη αναζήτηση και εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας. Αν για παράδειγμα αποφασιστεί να αλλάξουν τα όρια ταχύτητας σε ένα τμήμα του δρόμου τότε αναζητούνται όλες οι πινακίδες που αφορούν όριο ταχύτητας που επηρεάζουν τμήμα αυτό. Μετά την αλλαγή οι νέες πινακίδες φωτογραφίζονται και αντικαθιστούν τις υπάρχουσες. Για ιστορικούς λόγους τηρούνται στην βάση και οι κατηργημένες πινακίδες.

Περιβάλλον Αναζήτησης ΣχεδίουΓ.2 Εφαρμογή Διαχείρισης Παγίων εκτός Πινακίδων

Αναζήτηση Παγίων.
Γ.3 Διαχείριση των “Ως κατασκευάσθη” (
as-built) σχεδίων

Τεκμηρίωση του έργου. Γεωαναφορά των σχεδίων επάνω στον ψηφιακό χάρτη του αυτοκινητοδρόμου βάσει γεωγραφικών συντεταγμένων.

Σε σύνθετα και περίπλοκα έργα, όπως αυτό της Αττικής Οδού υπάρχουν πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες σχέδια σε διάφορες μορφές όπως αρχεία από CAD συστήματα, σαρωμένοι χάρτες και διαγράμματα, τεχνικές περιγραφές ή άλλου είδους στοιχεία που τεκμηριώνουν το έργο (το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, υδροδότησης, όμβριων υδάτων, αποχέτευσης, ρυμοτομικό σχέδιο κλπ.). Στην περίπτωση της Αττικής Οδού τα σχέδια αυτά είναι περίπου 17.000 χωρίς να υπολογίζονται τα σχέδια που αναφέρονται σε άλλα σχέδια (XREF).

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένας ηλεκτρονικός κατάλογος όλων των σχεδίων σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που βοηθά στην αναζήτηση των σχεδίων αυτών. Στο σύστημα αυτό υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης “σημειώσεων” (annotation) στα σχέδια αυτά όπως επίσης και οι διορθώσεις – τροποποιήσεις όπου κρίνεται αναγκαίο και μόνο σε αυτούς που έχουν τέτοιο δικαίωμα πρόσβασης.

Δ. Περιβάλλον Ανάπτυξης Εφαρμογών

Λογισμικό: Ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση α) Microsoft Visual Studio 2005, ASP .NET 2.0, γλώσσα C# 2.0, β) Web Application Development Framework (Web ADF) του ESRI ArcGIS Server 9.2  γ) Master/Detail Pages κατά τις προδιαγραφές του ASP .NET 2.0 για εξασφάλιση του ενιαίου look & feel των εφαρμογών και δ) τεχνολογία AJAX που επιτρέπει διαρκή αλληλεπίδραση του χρήστη με τη σελίδα χωρίς απαίτηση συνολικής ανανέωσης της σελίδας.

Ασφάλεια και Επικοινωνία: Αξιοποίηση των πρωτοκόλλων μεταφοράς πληροφορίας http,  ftp και https για ασφαλείς συνδέσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. Ο περιορισμός των χρηστών στο σύστημα ορίζεται από τη χωρητικότητα της γραμμής διασύνδεσης με το internet.

Εκτυπώσεις: Ανάπτυξη εκτυπώσιμων (printer friendly) views για όλους τους χάρτες και τις αναφορές δεδομένων που  απεικονίζονται στις εφαρμογές.

Πρόσβαση: Έλεγχος πρόσβασης των web εφαρμογών από κεντρικό σύστημα login. Δυνατότητα διαχείρισης των χρηστών από τους administrators.

Διαχείριση Περιεχομένου: Δημιουργία σελίδων διαχείρισης και επεξεργασίας του περιεχομένου που τηρείται στο σύστημα προσβάσιμες μόνο από κατάλληλα authenticated χρήστες. Το περιεχόμενο που διαχειρίζονται οι χρήστες γίνεται αυτόματα διαθέσιμο από τις εφαρμογές που το αξιοποιούν. Δυνατότητα απόκρυψης περιεχομένου από συγκεκριμένες ομάδες χρηστών.

Αποθήκευση και Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων: Αποθήκευση γεωγραφικών δεδομένων με την χρήση του ArcSDE (Spatial Database Engine – μέρος του ArcGIS Server 9.2) με RDBMS υπόβαθρο Microsoft SQL Server 2005. Τα feature και raster datasets που τηρούν τη γεωγραφική πληροφορία έχουν γεωαναφορά ΕΓΣΑ 87. Υλοποίηση σε SQL Server όλων των υπολοίπων απαραίτητων βάσεων δεδομένων που απαιτούνται από τις εφαρμογές.