Προσδιορισμός Εμβαδού Ακινήτων που αφορά τον Υπολογισμό των Δημοτικών Τελών

Ολοκληρωμένη λύση για τον ακριβή προσδιορισμό του εμβαδού των ακινήτων που αφορά τον υπολογισμό των Δημοτικών Τελών. H λύση αυτή αναπτύχθηκε για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες αναμόρφωσης των Δημοτικών Τελών.

H μεθοδολογία που εφαρμόζεται οδηγεί με μεγάλη ακρίβεια στο υπολογισμό του εμβαδού των ακινήτων. Η πληροφορία αυτή συμβάλει αποφασιστικά στην χάραξη πολιτικής εσόδων από την Δημοτική αρχή που είναι ορθολογική και τεκμηριωμένη.

Περιγραφή Λύσης

 • Ψηφιακή αεροφωτογράφιση του Δήμου
 • Χρήση σύγχρονης φωτογραμμετρικής μηχανής εναερίων λήψεων με μέγεθος εδαφοψηφίδας 20 εκ.
 • Εξαγωγή συνολικού εμβαδού κτιρίων με στεροσκοπική παρατήρηση (3D) και εξαγωγή τρισδιάστατης πληροφορίας θέσης ανά μεμονωμένο επιμέρους όγκο του ακινήτου
 • Επιτόπιες αυτοψίες – συλλογή στοιχείων από συνεργεία υπαίθρου (ύψος ακινήτου, χρήση, θέση μετρητών κατανάλωσης ρεύματος στο ΕΓΣΑ’87)
 • Εισαγωγή όλων των δεδομένων σε χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων (ή αξιοποίηση/επανασχεδιασμός υφιστάμενης) και ανάπτυξη GIS
 • Το τελικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας μεγάλης ακριβείας, επικαιροποιημένης βάσης πληροφοριών που συνδυάζει τα στοιχεία κάθε ακινήτου (ιδιοκτήτης, χρήση, αριθμός καταμετρητή κλπ) με το ακριβές εμβαδόν του ακινήτου
 • Δημιουργείται ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία και απεικονίζεται βάση των στοιχείων ιδιοκτησίας και του καταμετρητή, η ακριβής θέση του ακινήτου σε σύγχρονο ορθοφωτοχάρτη

Χαρακτηριστικά Λύσης

 • Βασίζεται σε ακριβή και επικαιροποιημένα γεωχωρικά δεδομένα
 • Αναπτύσσεται ενιαία βάση δεδομένων με πλήθος πληροφοριών (και για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα)
 • Τα στοιχεία της βάσης δεδομένων εξάγονται σε κατάλληλη μορφή ώστε να εισαχθούν στην εφαρμογή που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ
 • Δομείται σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

Οφέλη

Η ύπαρξη της επικαιροποιημένης αυτής βάσης δεδομένων είναι ένα σημαντικό εργαλείο χάραξης πολιτικής και υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης του Δήμου.

Συγκεκριμένα η Δημοτική Αρχή μπορεί πλέον να:

 • Χρεώνει με αντικειμενική ακρίβεια τα τέλη και να διορθώσει τυχόν σφάλματα που υπάρχουν. Τα στοιχεία της βάσης είναι πλήρως διαχειρίσιμα και μπορούν να συνδυαστούν με τις τιμές ζώνης και τους σχετικούς συντελεστές, ώστε να υπολογίζονται αντικειμενικά τα στοιχεία χρέωσης του πολίτη.
 • Να προσομοιώσει σενάρια μείωσης της τιμής των τελών που μπορεί να είναι εις όφελος του πολίτη.
 • Να χρησιμοποιήσει την σημαντική γεωχωρική πληροφορία που δημιουργήθηκε (ορθοφωτοχάρτες, στερεοσκοπικά ζεύγη αεροφωτογραφιών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, τρισδιάστατο όγκος ακινήτων) για άλλα αναπτυξιακά έργα του Δήμου που σχετίζονται με τις υποδομές, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη